Inauguracja projektu dla członków rad nadzorczych

W dniu 1 lipca 2013 roku w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) zorganizował konferencję inaugurującą projekt ?Wsparcie członków rad nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w procesie zarządzania spółdzielnią?. Projekt finansowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a realizowany w partnerstwie z Gminą Raciechowice od czerwca do grudnia br. Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany jest do Członków Rad Nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych. Celem projektu jest: podniesienie kwalifikacji i umiejętności członków rad nadzorczych oraz uświadomienie korzyści płynących z budowania partnerstw trójsektorowych. W konferencji wzięło udział 50 osób. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, Wójt Gminy Raciechowice oraz przedstawiciele prasy oraz członkowie spółdzielni. Otwierając Konferencję Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Janusz Paszkowski podkreślił, że termin inauguracji tego projektu nie jest przypadkowy. 1 lipca cały świat świętuje ?Międzynarodowy dzień spółdzielczości?. W tym dniu warto pamiętać jak wielkie znaczenie dla dobrego funkcjonowania spółdzielni mają dobrze wyszkoleni i przygotowani do swojej roli członkowie rad nadzorczych. Jerzy Szreter, Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, którego zespół już od kilku lat realizuje szkolenia dla Rad Nadzorczych pod hasłem ?Wszechnica wiedzy spółdzielczości inwalidów? podkreślił, że takie szkolenia są bardzo potrzebne i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Jerzy Jankowski odnosząc się do wypowiedzi poprzedników zapewnił, że dobrze funkcjonująca rada nadzorcza zapewnia lepsze działanie całej spółdzielni. Podkreślił , że konieczna jest odpowiednia wiedza w zakresie spółdzielczości, aby móc zrozumieć zasady funkcjonowania spółdzielni. W swoim wystąpieniu powiedział też o propozycjach, które zostały zawarte w projektach prawa spółdzielczego, które trafiły pod obrady Komisji Sejmowej. Szczególnie krytycznie odniósł się do propozycji wyborów zarządu w wyborach bezpośrednich. Stwierdził, ze przyjęcie niektórych proponowanych zapisów może spowodować, że powtórzy się sytuacja z 1990 roku, gdzie obowiązkowo musiały odbyć się Walne Zgromadzenia i weryfikacja zarządów spółdzielni. Stwierdził też, że wysłuchanie przed Komisją Sejmową nie wnosiło to nic nowego do dyskusji nad przyszłym kształtem prawa spółdzielczego. Żeby zrozumieć spółdzielczość należy zasady i konsekwencje, które niosą za sobą takie, a nie inne działania. J. Jankowski podkreślił, że zmiany powinny uwzględniać to, iż rola Rady Nadzorczej i jej odpowiedzialność zmieniła się i spółdzielczość dziś jest już inna niż była kiedyś. Na 3,5 tysiąca skarg, które wpłynęły do Krajowej Rady Spółdzielczej, tylko w jednym przypadku skierowano sprawę do prokuratury. Należy wszystkich przekonać, że ?spółdzielczość jest ofertą na czas kryzysu?. Na zakończenie swojej wypowiedzi zaapelował do wszystkich ?po prostu uczmy się, nie ma nic lepszego niż wiedza?. Reasumując Joanna Brzozowska-Wabik przypomniała, że funkcja członka rady nadzorczej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego też wymaga odpowiedniej wiedzy i odpowiedniego przygotowania, które z kolei umożliwią strategiczne i perspektywiczne zarządzanie spółdzielnią. Podczas Konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z obecnymi Marek Gabzdyl, Wójt Gminy Raciechowice, który opowiedział o współpracy gminy z sektorem spółdzielczym, o swoich doświadczeniach związanych z powoływaniem spółdzielni socjalnych. Na przykładzie Gminy Raciechowice pokazał model współpracy partnerstw lokalnych, gdzie bardzo ważne jest wzajemne zaangażowanie i zaufanie. Opowiedział o tym jak powstała Spółdzielnia Socjalna ?Przystań w Kwapince, która dziś zatrudnia 18 osób i wydaje około 400 obiadów dziennie. Członek Rady Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Krzysztof Herbst wprowadził uczestników Konferencji w problematykę związana z budowaniem partnerstwa publiczno ? prywatno - społecznego i wskazał jakie ono daje szanse dla rozwoju spółdzielczości. Na zakończenie pierwszej części konferencji głos zabrał Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który podkreślił ważną rolę partnerstwa publiczno-społecznego. Powiedział, że na dzień dzisiejszy jest to wyzwanie, które wymaga dużego nakładu pracy, aby nauczyć się wykorzystywać ten instrument jako wsparcie dla spółdzielczości działającej w danej społeczności lokalnej. Jest potrzeba integracji i współpracy, jest też ?wola polityczna? do podejmowania takich działań i należy wykorzystać ten sprzyjający klimat. Po przerwie Joanna Brzozowska-Wabik, Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy omówiła cele i założenia projektu ?Wsparcie członków rad nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w procesie zarządzania spółdzielnią?. W swoim wystąpieniu przybliżyła zakres i sposób realizacji projektu, który obejmuje 5 cykli szkoleniowych dla członków rad nadzorczych, które będą się kończyć egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Każdy cykl będzie składał się z 2 modułów. Pierwszy w wymiarze 24 godzin będzie obejmował następujące zagadnienia: - Budowanie strategii rozwoju spółdzielni (współpraca między Zarządem a Radą Nadzorczą w zakresie zarządzania strategicznego). -Działalność ekonomiczna, elementy analizy finansowej, analiza wskaźnikowa, etc. - Aspekty prawne funkcjonowania spółdzielni: prawo spółdzielcze, polityka kadrowa, obowiązki organów spółdzielni i rozdział ich kompetencji, przyjmowanie sprawozdań finansowych przez Rady Nadzorcze, etc. Drugi moduł w wymiarze 12 godzin będzie połączony z wizytą studyjną i pozwoli członkom rad nadzorczych pogłębić wiedze z tematów: partnerstwo trójsektorowe, działalność społeczna spółdzielni, społeczna odpowiedzialność biznesu, praktyka w spółdzielniach oraz budowanie zespołu. Szkolenia będą realizowane od września do listopada 2013 roku w: Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Następnie Ludwik Mizera z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych przedstawił doświadczenia swojej instytucji w zakresie szkolenia członków rad nadzorczych, które w ramach projektu ?Wszechnica wiedzy spółdzielczości inwalidów? realizowane są od 2009 roku i do tej pory zostało przeszkolonych 1021 osób. L. Mizera zaprezentował też wyniki badań dotyczące spółdzielczości inwalidów. Zauważalny jest spadek liczby spółdzielni. W roku 2009 r. było 254 spółdzielni inwalidów, które zatrudniały 41 100 osób i liczyły 17 500 członków. Natomiast w 2013 r. działa 240 spółdzielni inwalidów, które zatrudniają 33 600 osób, a łączna liczba członków wynosi 15 800. Na zakończenie zauważył, ze wszystkie branże spółdzielcze powinny organizować szkolenia dla rad nadzorczych, bo to pomaga organom spółdzielni lepiej wypełniać swoje funkcje, a w konsekwencji poprawia się jakość zarządzania spółdzielniami. Iwona Drozd ? Jaśniewicz z Krajowej Rady Spółdzielczej zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych przez KRS oraz Główny Urząd Statystyczny ze szczególnym uwzględnieniem społecznego aspektu działania spółdzielni. Z prezentowanych danych wynika, iż spółdzielczość daje szansę osobom mniej zaradnym życiowo. Z drugiej strony badania pokazują bardzo duże zaangażowanie spółdzielni na rzecz członków i mieszkańców. Spółdzielnie prowadzą place zabaw, świetlice, kluby, biblioteki, ścieżki zdrowia i zajęcia opiekuńcze. Badania mówią o tym, czym tak na prawdę jest spółdzielczość i czym się zajmuje. Przykładowo, zatrudnienie w spółdzielczości stanowi 3% ogółu zatrudnienia w sektorze prywatnym. 179.560 zatrudnionych stanowią kobiety tj. ponad 59% wszystkich zatrudnionych, przy ukształtowaniu się tego wskaźnika w całej gospodarce - 48,8%. Osób niepełnosprawnych sektor spółdzielczy zatrudnia 53.720 osób - 17,8% wszystkich zatrudnionych. Odsetek niepełnosprawnych zatrudnionych we wszystkich sektorach gospodarki narodowej w 2011 r. wyniósł 3,64%. Artur Nowak Gocławski na przykładzie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych mówił o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kontekście spółdzielczości. W swoim wystąpieniu m.in. zaznaczył, że spółdzielnie powinny być wzorcem CSR ponieważ: nie są nastawione wyłącznie na zysk, realizują misyjną działalność, budują kapitał społeczny. Jego spółdzielnia jest przykładem na to, że nowe spółdzielnie mogą powstawać i całkiem dobrze dają sobie radę na ryku. Spółdzielczość ma się czym chwalić, ale za mało o tym co robią spółdzielnie się mówi, a one same nie wiedza jak zakwalifikować działania, które prowadzą. Na zakończenie konferencji J. Paszkowski jeszcze raz złożył wszystkim życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości i zaprosił do dalszych dyskusji przy okolicznościowym poczęstunku.