Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/12/02 - tonery

 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery.
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery.
 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 10-01-2013 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl  lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2012/12/02.