Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/09/02

 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie umowy dn. 11-03-2010 nr UDA-POKL.01.02.00-00-005/09-00  o dofinansowanie projektu  Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- Usługa polega na wykonaniu materiałów konferencyjnych (informacyjno - promocyjnych, reklamowych) zgodnie z poniższą specyfikacją  dla uczestników Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej (OSES) w ilości 400 sztuk oraz dostarczeniu ich do Krakowa na wskazany przez Zamawiającego adres [KODY CPV: 39.29.41.00-0 - artykuły informacyjne i promocyjne, 22.46.20.00-1 - materiały reklamowe].
Szczegółowe informacje dot. Zapytania – w załącznikach.
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do 27-09-2012, do godz. 13.00
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Oferty przygotowane na Formularzu Ofertowym ZSWES (załącznik) należy przesłać z dopiskiem „zapytanie ofertowe nr ZSWES/2012/09/02” w wersji elektronicznej – skan oryginału (preferowane dostarczenie zeskanowanej oferty w 1 pliku) na adres: olga@spoldzielnie.org.pl   lub papierowej na adres:
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy,
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 
30-646 Kraków, ul. Malborska 65