Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/08/01 - catering dla uczestników OSES w Krakowie

 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje zorganizowanie Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Krakowie w dniach 11-12.10.2012 roku.
 
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/08/01 na świadczenie usługi cateringowej (zapewnienie przerw kawowych ciągłych i lunchu) podczas Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Krakowie dla grupy ok. 300 osób [Kod CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków] we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
 
Termin i miejsce składania ofert: 07.09.2012 roku, do godz. 12:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan  oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2012/08/01.
 
Anna Bulka
Kierownik Centrum Ekonomii Społecznej
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków
tel. 012 6551017, www.spoldzielnie.org.pl
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl