Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/03/03 - obsługa szkoleń we Wrocławiu

 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje organizację dwóch 3-dniowego (24 godzin szkoleniowych) szkoleń we Wrocławiu
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/03/03 dotyczącym:
 
Świadczenia usługi związanej z obsługą dwóch 3-dniowych szkoleń we Wrocławiu dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:
 
- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne];
 
- wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]
 
 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie 23.03.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan  oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: olga@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2012/03/03.