Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/03/02 - obsługa szkolenia w Lublinie lub okolicy Lublina

 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje organizację 3-dniowego (24 godzin szkoleniowych) szkolenia w Lublinie lub okolicy Lublina
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/03/02 dotyczącym:
Świadczenia usługi związanej z obsługą 3-dniowego szkolenia w Lublinie lub okolicy Lublina (do 20 km od Lublina) dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:
 
- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne];
 
- wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]
 
 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie 23.03.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan  oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: olga@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2012/03/02.