Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/03/01 - szkolenia i doradztwo z zakresu: praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej w zakresie ich aktywizacji zawodowej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje:
3.1. przeprowadzenie 3-dniowego (24 godzin szkoleniowych) szkolenia z zakresu: praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej w zakresie ich aktywizacji zawodowej - (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
3.2. udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu: praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej w zakresie ich aktywizacji zawodowej (kod CPV 79414000 – 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi).
3.3. udzielenie doradztwa dla uczestników Projektu z zakresu: praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej w zakresie ich aktywizacji zawodowej   (kod CPV 79414000 – 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/03/01. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie
22.03.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan  oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: olga@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2012/03/01.