Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/01/01 - zakup segregatorów i notesów - uzupełnienie

W uzupełnieniu do ogłoszonego w dniu 9.01.2012 zapytania ofertowego ZSWES/2012/01/01 na zakup segregatorów i notesów informujemy, że:
 
Zleceniodawca nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, zgodnie z opisem zamieszczonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL obowiązujących od dnia 01.01.2012.
 
W związku z powyższym przy składaniu oferty do zapytania ofertowego ZSWES/2012/01/01 prosimy o dołączenie Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym (wzór oświadczenia w załączeniu).
 
 
 
Anna Bulka
Kierownik Centrum Ekonomii Społecznej
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków
tel. 012 6551017, www.spoldzielnie.org.pl
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl