Zapytanie ofertowe - prace związane z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby projektu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z dn. 02-06-2010 nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamierza dokonać przystosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Malborskiej 65 na potrzeby realizacji projektu.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dotyczącym wykonania prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń biurowych do potrzeb Centrum Spółdzielczego oraz przebudową łazienek w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (preferowany) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl lub papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr EFS/2010/08/01 do dnia 9 sierpnia 2010 roku, do godz. 11:30 (liczy się data otrzymania)