Spotkanie sieciujące w Kętach

W ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w dniu 29 marca 2017 r. w Kętach zorganizował spotkanie, którego celem była animacja społeczności lokalnej, w szczególności przedsiębiorców i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, w tym 9-ciu przedstawicieli z 6 przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawiciele samorządu lokalnego.

Zaproszonych gości powitała Katarzyna Wiecha-Kokot - koordynator projektu, która przedstawiła działania związane z realizowanym projektem. Następnie Mateusz Hałat - doradca burmistrza Gminy Kęty wygłosił prelekcję na temat Kęckiej Rady Przedsiębiorczości. Poinformował zebranych, że jednym z jej celów było stworzenie „platformy” współpracy pomiędzy kęckim środowiskiem przedsiębiorców a Urzędem Gminy Kęty. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „to przedsiębiorcy najlepiej wiedzą czego oczekują od władz samorządowych”.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła działalność Kęckiej Rady Przedsiębiorczości. Podczas dyskusji padło wiele pytań dotyczących. m.in. możliwości udziału w Radzie przedsiębiorców, czym dokładnie się Rada zajmuje etc. Mateusz Hałat odpowiadał wyczerpująco na zadawane pytania. Kęcka Rada Przedsiębiorców to organ doradczo-opiniodawczy burmistrza w sprawach związanych z: kierunkiem rozwoju Gminy Kęty w sferze gospodarczej, wspieraniem inicjatyw społeczno-gospodarczych na obszarze Gminy Kęty, promocją Gminy Kęty jako miejsca przyjaznego inwestorom.

W kolejnym punkcie programu Anita Strzebońska - animator współpracy z przedsiębiorcami zapoznała zebranych z ideą i historią spółdzielczości, przypomniała definicję ekonomii społecznej i przedstawiła korzyści współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem i tym zapoczątkowała dyskusję dotyczącą poszukiwania obszarów współpracy podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni z przedsiębiorcami.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele dwóch spółdzielni socjalnych z Kęt tj. Spółdzielni Socjalnej „Koniczynka”, która zajmuje się usługami porządkowymi i opieką nad terenami zielonymi oraz Spółdzielni Socjalnej „Kętucky”, która prowadzi bar mleczny oraz świadczy usługi cateringowe.

W ramach dyskusji zastanawiano się: dlaczego warto wspierać rozwój przedsiębiorczości w społeczności lokalnej oraz w jaki sposób samorząd może się włączyć w budowanie lokalnej współpracy na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Podczas spotkania zdefiniowano m.in. obszary współdziałania spółdzielni socjalnych działających w Kętach z lokalnymi przedsiębiorcami. Stwierdzono, że dla funkcjonujących w Kętach spółdzielni socjalnych istnieją duże możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych na lokalnym terenie.

Anita Strzebońska kończąc spotkanie podkreśliła, że podstawą współpracy jest wzajemne poznanie się i wymiana informacji. Obecni przedsiębiorcy zgodzili się z tym stwierdzeniem i zwrócili się do organizatorów spotkania o zorganizowanie kolejnego takiego spotkania.