MOWES

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy był jedną z organizacji współtworzących Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspierający podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego.

Partnerami tworzącymi MOWES były również: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (lider projektu), Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTIA oraz Spółdzielnia Socjalna OPOKA.

Partnerstwo w dniu 3 marca 2016 roku uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w kolejnych latach potwierdzano ten fakt poprzez proces re-akredytacji i monitoringu.

W ramach działalności Ośrodka realizowane były dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” obejmujący subregion krakowski - powiaty:

 „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”, obejmujący subregion zachodni - powiaty:

 • bocheński
 • krakowski
 • m. Kraków
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • wielicki
 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

 

 

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 roku – 31 stycznia 2020 roku.

 

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 roku – 31 lipca 2019 roku.

 Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) to kompleksowe wsparcie dla podmiotów i inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej.

Naszym celem było zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny i subregionie Małopolska Zachodnia, w szczególności poprzez:

 • zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

W ramach projektów Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy poprzez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości świadczył bezpłatne wsparcie dla spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych.

Działania Agencji ukierunkowane były na wsparcie, profesjonalizację i rozwój spółdzielni poprzez m.in. wdrożenie strategii/planu rozwoju, wprowadzenie nowej oferty na rynek, udoskonalenie dotychczasowego sposobu świadczenia usług, produkcji lub wdrożenie planu naprawczego.

Każdej zainteresowanej udziałem w projekcie spółdzielni, która planowała podjąć i wdrożyć działania rozwojowe oferowaliśmy 10-cio miesięczne wsparcie kluczowego doradcy biznesowego, którego zadaniem była m.in. pomoc w zaprojektowaniu i wdrożeniu Indywidualnego Planu Wsparcia.

W ramach zaplanowanego Indywidualnego Planu Wsparcia spółdzielnia mogła korzystać z wybranych mechanizmów i instrumentów wsparcia, dopasowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych, w tym w szczególności z:

1.       Indywidualnego doradztwa specjalistycznego związanego ze specyficznymi aspektami prowadzonej działalności gospodarczej lub bieżącymi zmianami w przepisach podatkowych, ustawie rachunkowości, prawie pracy, aspektach prawnych/finansowych/księgowych w działalności spółdzielni w wymiarze średnio 20 godzin.

2.       Szkoleń specjalistycznych, których ukończenie umożliwi wdrożenie nowego produktu lub poprawę jakości produktów lub usług już przez spółdzielnię świadczonych.

3.       Usług prawnych, księgowych, marketingowych, biznesowych.

4.       Opracowania biznesplanów/planów naprawczych/strategii rozwoju/planów rozwoju.

5.       Wsparcia w postaci coachingu, mentoringu.

6.       Uczestniczenia w wizytach studyjnych skierowanych do pracowników spółdzielni.

Dodatkowo Agencja podejmowała działania zmierzające do zwiększenia lokalnej aktywności, szczególnie wśród przedsiębiorców do budowania lokalnych rozwiązań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Społeczność lokalną, w szczególności przedsiębiorców zachęcaliśmy do:

•         budowania lokalnych rozwiązań współpracy z podmiotami ekonomii społecznej;

•         uczestnictwa w spotkaniach sieciujących lokalnych przedsiębiorców i podmioty ekonomii społecznej.

Ze szczegółowym sprawozdaniem z realizacji projektu można się zapoznać poniżej.

 

 

waga: 
1