Klub Prezesa 9 maja 2019 roku

Notatka z Klubu Prezesa i Głównego Księgowego z dnia 9 maja 2019 r.                                                        

 

W dniu 09.05.2019 roku, o godzinie 12:00 w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym OPTIMA Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy przy ul. Malborskiej 65, odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spółdzielni z różnych branż (m.in. pracy, mieszkaniowych, socjalnych, Społem),  w tym zrzeszonych w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy z województwa małopolskiego i śląskiego, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, łącznie prawie 60 osób.

Gości przywitała Dyrektor Delegatury Reg. w Krakowie Pani Anna Bulka i oddała głos Panu Ryszardowi Woś, Prezesowi Klubu oraz zastępcy Prezesa Klubu - Zdzisławowi Zatorskiemu, którzy zapoznali zebranych z programem spotkania.

Na wstępie Pan Janusz Paszkowski  Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy poinformował o obecnej sytuacji i najważniejszych wydarzeniach spółdzielczych zarówno w Polsce jak i na świecie oraz o działaniach Związku.

Następnie głos ponownie zabrała Dyrektor Anna Bulka, która przypomniała najważniejsze informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń, m.in. o konieczności zwołania przez zarząd Walnego Zgromadzenia, przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego i o zawiadomieniu Związku Rewizyjnego w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, o czasie, miejscu i porządku obrad w sposób i w terminach określonych w statucie.

W kolejnym punkcie  została przedstawiona prezentacja ,,Spółdzielczość bez granic” przez Panią Malwinę Śwircz i Paulinę Kostrzewa. W prezentacji zostały podane aktualne informacje i wydarzenia związane ze spółdzielcami z innych krajów – Turcji i Chin. W pierwszej kolejności zostało opisane wydarzenie z dnia 18 marca 2019 roku, które miało miejsce na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca Tureckich żołnierzy poległych na froncie galicyjskim i w którym wzięli udział przedstawiciele ZLSP. Przybliżono również wydarzenia z kwietnia 2016 roku, kiedy to w Polsce gościła pięcioosobowa grupa tureckich spółdzielców, aby przypomnieć zebranym, że kontakty te trwają od kilku lat. Kolejno przyszedł czas na krótki opis wizyty z dnia 22 marca br. delegacji Chińskich Spółdzielców z ACFSMC All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives w Polsce, która przybyła poznać specyfikę różnych branż spółdzielczych, uregulowań prawnych obowiązujących spółdzielnie w Polsce oraz odbycie rozmów z przedstawicielami spółdzielni i wziąć udział w wizytach studyjnych w Krakowskim Banku Spółdzielczym i Spółdzielni Socjalnej RÓWNOŚĆ. W prezentacji zostały przedstawione również zdjęcia, które uzupełniły i jeszcze bardziej przybliżyły zebranym obraz ostatnich wydarzeń.

Następnie Pani Mecenas Kamila Księżyk, przedstawiła najważniejsze zmiany w przepisach prawa upadłościowego obowiązujące od 2019 r.  Jej wystąpienie miało na celu zachęcenie do  uczestniczenia w szkoleniu, którego zadaniem będzie wyposażenie uczestników w uniwersalną wiedzę, ułatwiającą zrozumienie postępowania upadłościowego oraz jego specyfiki, która niejednokrotnie utrudnia osobom spoza kręgu prawniczego zgłębienie tej problematyki i właściwą reakcję. Pani Mecenas, zwróciła szczególną uwagę na jedną ze zmian w ustawie z dnia 28 lutego  2003 r. Prawo upadłościowe, która została wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55), gdzie art. 19 pkt. 15) KRZU wprowadził następującą zmianę: "Art. 131a. Jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 127-130, rozumie się dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego." Powyższa zmiana ma praktyczny wpływ na ocenę bezskuteczności i zaskarżanie czynności upadłego i ma redukować zagrożenie potencjalnym przedłużaniem postępowania restrukturyzacyjnego, celem uniknięcia bezskuteczności czynności. Pani Mecenas poinformowała dodatkowo, że przepis ten stosuje się także do już toczących się postępowań, gdyż wejście w życie nastąpiło dnia 11 lutego 2019 r. Ponadto, zwróciła także uwagę na fakt, że obecnie prowadzone są intensywne prace nad rozległymi zmianami w prawie upadłościowym, których wprowadzenie jest możliwe jeszcze w 2019 r.

Na zakończenie Klubu głos zabrał Pan Paweł Władarz członek Zarządu SAFETEAM                   sp z o.o., który w swojej prezentacji pod tytułem: ,,Jak przeszkolić pracowników za 20% wartości szkolenia?”, zaprezentował projekt umożliwiający uzyskanie przedsiębiorcom dofinansowania do 80% wartości usług szkoleniowych. SAFETEAM jest firmą świadczącą usługi szkoleniowe, która prężnie działa na rynku ponad 15 lat. Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy i instruktorzy z wykształceniem technicznym, doświadczaniem w projektowaniu i realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz przygotowaniem pedagogicznym w zakresie kształcenia osób dorosłych. SAFETEAM skupia się głównie na praktycznych przykładach, wykorzystując do tego ćwiczenia oraz różne środki, które pomagają ułatwić zrozumienie środowiska pracy oraz występujące tam zagrożenia i ryzyko. Przy organizacji szkoleń współpracują oni z instytucjami takimi jak: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytut Spawalnictwa i Polski Instytut Certyfikacji.

 Jak stało się już tradycją podczas Klubu jego uczestnicy mieli okazję porozmawiać przy poczęstunku przygotowanym przez restaurację „Gościniec”.

Paulina Kostrzewa