Spółdzielczość Pracy na Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka

XVIII Międzynarodowa Konferencja pt. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka.                   

W dniach 21 - 22 czerwca 2018 r. odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja pt. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka organizowana przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej. Jednym z Partnerów konferencji był Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP), którego przedstawiciele  uczestniczyli w dwóch sesjach plenarnych konferencji 21 czerwca br.

Pierwsza sesja podczas której obecni na sali byli przedstawiciele ZLSP dotyczyła systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Podczas owej sesji prowadzonej przez dr hab. inż. W. Bajdur oraz  dr hab. inż. A. Wojciechowskiego wygłoszono referaty o poniższych tematach:

 • Bezpieczeństwo procesowe w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy;
 • Standardy socjalne jako wsparcie systemów zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy;
 • Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w budownictwie przy pomocy zarządzania bezpieczeństwem;
 • Wpływ BHP na jakość i wydajność pracy – aspekt ekonomiczny;
 • Wdrażanie BHP w przedsiębiorstwach jako narzędzie wpływania na warunki pracy i zarządzanie kosztami firm; 
 • Norma ISO 45001:2018 - elementy wspólne i różniące do norm PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007;
 • Procesy zarządcze w systemie zarządzania BHP a poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Kolejna sesja pt.  MŚP wobec  wyzwań XXI wieku moderowana była przez dr hab. inż. Joannę Dudę. Prowadząca na wstępie powitała wszystkich bardzo serdecznie, a następnie zaprosiła do wystąpienia gościa specjalnego konferencji - Prezesa Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy – Janusza Paszkowskiego. Prezes ZLSP w swoim wystąpieniu odniósł się do historii spółdzielczości w Polsce, nawiązując do roli i zadań stojących przed spółdzielczością w XXI wieku. Prelekcja została nagrodzona oklaskami oraz zachęciła uczestników konferencji do dyskusji.

Ponadto w sesji omówiono następujące tematy:

 • Nowe zasady sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych;
 • Bariery współpracy instytucji otoczenia biznesu z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce;
 • Kanał usług bancassurance jako forma współpracy gospodarczej;
 • Zastosowanie metodologii World Class Manufacturing (WCM) w doskonaleniu systemu jakości w wybranej firmie

Elementem konferencji naukowej były także sesje posterowe (plakatowe). Na jednej z sesji został zaprezentowany plakat przygotowany przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, który dotyczył artykułu pt. Problem sukcesji biznesowej w Polsce, a praktyki stosowane za granicą: PROJEKT SAVING JOBS (współautorzy: Urszula Fila – Kicman, Janusz Paszkowski).

Na zakończenie konferencji dr hab. Inż. Joanna Duda zacytowała słowa Izaaka Newtona: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean” podkreślając jak ważne jest edukacja w życiu każdego człowieka. Nawiązała także do praca prowadzonych wspólnie z ZLSP, które przyczynią się do rozwoju kadr spółdzielczości (studia podyplomowe, praktyki).

Przygotowała Malwina Śwircz.