Marcowe spotkanie Klubu

Notatka ze spotkania Klubu Prezesa i łównego Księgowego z dnia 12 marca 2018 r.                    

 

W dniu 12 marca 2018 w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Księgowego, w którym uczestniczyło ponad 50 osób, w tym przedstawiciele spółdzielni różnych branż z województwa małopolskiego i śląskiego oraz przedsiębiorcy. Spotkanie otworzył Prezes Klubu  Ryszard Woś i zaprezentował program spotkania.

Na wstępie Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy - Janusz Paszkowski przybliżył uczestnikom spotkania temat „Stulecie odzyskania niepodległości Polski, a spółdzielczość polska”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że spółdzielczość jest bardzo związana z historią Polski, a działacze spółdzielczy aktywnie uczestniczyli w działaniach na rzecz jej rozwoju. Już w 1918 roku podjęto szereg ważnych inicjatyw dla rozwoju Ruchu Spółdzielczego w  Polsce, m.in. powołano Instytut Spółdzielczy, rozpoczęto prace nad projektem ustawy dla spółdzielni.

W zastępstwie Regionalnego Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej – Piotra Huziora informacje na temat aktualnych wydarzeń spółdzielczych i zmianach ustaw spółdzielczych przedstawiła Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Krakowie - Anna Bulka. Klubowicze usłyszeli o zmianach we władzach międzynarodowych organizacji spółdzielczych oraz o wynikach prowadzonych badań wśród 156 spółdzielni prowadzonych przez CICOPA na temat spółdzielni przemysłowych i usługowych. Ogólnie rzecz biorąc, raport wskazuje na pozytywne lub stabilne trendy w przedsiębiorczości spółdzielczej. W szczególności wydaje się, że praca na rzecz zdrowia i opieki społecznej oraz działalność usługowa cieszą się największym wzrostem. To co jest zgodne z trendami obserwowanymi w Polsce to wzrost zainteresowania spółdzielniami socjalnymi. Bardzo interesującym dla uczestników spotkania było przybliżenie zmian ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o spółdzielniach socjalnych. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych z uwagą wysłuchali, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało analizę przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i interpretacja ta jest dostępna na stronach internetowych.

Tradycją spotkań stało się, że Klubowicze przedstawiają się przybliżając działania swojej spółdzielni. Na tym spotkaniu Prezes Usługowej Spółdzielni Inwalidów ze Skawiny -  Ewa Grudek miała okazję opowiedzieć o misji swojej spółdzielni. USI Skawina, działa na rynku ochrony nieprzerwanie od 1990 roku. Spółdzielnia działa na terenie całego kraju świadcząc usługi ochrony w ramach posiadanej Koncesji MSWiA nr L0239/00 jak również usługi porządkowe. Interesujące jest, to, że powiększając wachlarz oferowanych przez siebie usług Spółdzielnia w 2011r. powołała do działania Spółkę „USI-Skawina” Sp. z o.o, której jest właścicielem. Spółka z uwagi na strukturę kadrową udziela ulg na PFRON. Obydwie firmy tworzą grupę kapitałową umownie określaną GRUPA USI. Pani Prezes powiedziała, że za motto swego działania Spółdzielnia przyjęła słowa Stefana Dunin – Wąsowicza: „Zaufanie wewnątrz firmy jest równie ważne, jak zaufanie pomiędzy firmą i jej klientami. Zresztą oba wzajemnie się wspierają, a nawet więcej - jedno bez drugiego nie może trwale istnieć”. Kierując się tą dewizą Spółdzielnia stworzyła profesjonalny zespół, z którego Pani Prezes jest bardzo dumna i zdobyła zaufanie wielu klientów. Wśród klientów Spółdzielni znajdują sie m.in. AGH, Politechnika Krakowska, Radio Kraków, Akademia Sztuk Pięknych, Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, Szpital Dziecięcy, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Następna prezentacja dotyczyła IMAGO Centrum Sztuki Ludowej Sp. z o.o., która powstała w 2017 r. Jej Prezes - Józef Spiszak jest od lat znany w środowisku spółdzielczym jako organizator Targów Sztuki Ludowej. W imieniu Spółki zaprosił wszystkich spółdzielców do współpracy i uczestnictwa w organizowanych w 2018 roku imprezach, w tym na:

42. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie (9 – 26 sierpień 2018r. – Rynek Główny), Spółdzielczy Świętojański Jarmark Smaku i Folkloru (22 czerwiec – 1 lipiec 2018 r. – Mały Rynek), Kiermasz Pogranicza Kultur (12 – 21 październik 2018 r. – Mały Rynek) oraz

Obchody 100-lecia Związku Wojewódzkiego Pszczelarzy (21 – 30 wrzesień 2018 r. – Plac Szczepański), gdzie Spółka jest współorganizatorem imprezy. Spółka pragnie także wspierać odtwarzanie ginących zawodów. Pierwsza inicjatywa, podjęta w tym zakresie, to organizacja warsztatów pn. Warsztaty Krakowskie, ratujące „Ginące Piękno”

Na zakończenie części  merytorycznej spotkania Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Krakowie - Anna Bulka przekazała informacje o zmianach w przepisach obowiązujących przedsiębiorców i spółdzielców, które weszły lub zaczną obowiązywać w 2018 r. Zwróciła m.in. uwagę na potrzebę  przygotowania na wejście RODO, które będzie obowiązywać od 25 maja br.

 Pani Anita Strzebońska – animator ds. współpracy z przedsiębiorcami przypomniała ofertę Projektu „MOWES  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii” i zachęciła do nawiązywania kontaktów miedzy spółdzielniami, a przedsiębiorcami. Została też omówiona oferta szkoleniowa i spółdzielcy zostali poinformowani o wynikach Rankingu organizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Podczas Klubu jego uczestnicy mieli okazję porozmawiać przy poczęstunku przygotowanym przez Spółdzielnię Socjalną „Ognisko” i Restaurację „Gościniec”.