Przedświąteczne spotkanie spółdzielców i przedsiębiorców

Notatka ze spotkania Klubu Prezesa i Głównego Księgowego w Krakowie.                             

 

W dniu 18 grudnia 2017  roku w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w siedzibie Delegatury Regionalnej w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) odbyło się przedświąteczne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych branż spółdzielczych z województw małopolskiego i śląskiego, seniorzy spółdzielcy, przedstawiciele przedsiębiorców, Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”, Małopolskiej Izby Rzemieślniczej, krakowskich uczelni i Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Pełnomocnik Krajowej Rad Spółdzielczej Piotr Huzior.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Gości powitała dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie ZLSP Anna Bulka. Porządek obrad wraz z harmonogramem spotkania  przedstawił Prezes Klubu Ryszard  Woś.

Następnie Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski przedstawił informacje na temat XIV Zjazdu Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, który odbył się w Warszawie 23 listopada 2017 roku oraz członków Rady Nadzorczej ZLSP z województwa małopolskiego i śląskiego wybranych na kolejną kadencję. Kolejnym z poruszanych tematów przez Prezesa Paszkowskiego była relacja ze spotkania ze spółdzielcami w Hiszpanii i Kuala Lumpur.

 W kolejnym punkcie programu Tomasz Kowalik dokonał prezentacji działalności Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Izba ta zrzesza 33 jednostki samorządowe, w tym 25 cechów i 8 spółdzielni rzemieślniczych, w których zgrupowane są zakłady produkujące towary i świadczące usługi niemal we wszystkich branżach w województwie małopolskim. Od kilku lat bardzo aktywnie wspiera podnoszenie kwalifikacji rzemieślników i przygotowywanie nowych kadr m.in. przez uruchomienie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia, gdzie można podjąć naukę w 29 zawodach. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass.

Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Krakowie Anna Bulka i Malwina Śwircz – Animator MOWES dokonały podsumowanie działań Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w 2017 r. oraz realizacji projektu MOWES. Dyrektor Anna Bulka przypomniała ważniejsze wydarzenia, w których uczestniczyła Delegatura i ZLSP począwszy od spotkań klubowych poprzez uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez AGH, ROPS w Krakowie i Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”. Poinformowała też o wynikach konkursu „Odkrywamy spółdzielnie”, który był ogłoszony z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.  Pani Malwina Śwircz przypomniała ofertę MOWES i zachęciła do korzystania ze wsparcia dedykowanego dla spółdzielni.

 Następnie Janusz Szajta Prezes Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego „AKTYWIZACJA” Spółdzielnia Pracy opowiedział, w jaki sposób można uzyskać możliwość posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” i dlaczego jego spółdzielnia postarała się o to. Znak informuje klienta o wysokiej jakości produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.

 Kolejnym prelegentem była Elżbieta Banach – Prezes Spółdzielni Socjalnej OKNO NA ŚWIAT. W tym roku już po raz kolejny Spółdzielnia uzyskała wyróżnienie w Konkursie „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”. W 2017 została wyróżniona za stworzenie w lokalnej społeczności oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców i w pełni wpisującej się w strategiczne cele polityki na rzecz rozwoju rodzin. Spółdzielnia oprócz prowadzenia działalności gospodarczej realizuje również cele społeczne m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy i aktywizację zawodową kobiet z terenów wiejskich. Jej usługi kierowane są do lokalnej społeczności. Spółdzielnia w 2017 roku uzyskała prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny” dla: Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Kraina Radości” i świadczonych w nim usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

 Na zakończenie oficjalnej części dr hab. Joanna Kulczycka, prof. z AGH zaprosiła przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw na XI spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) dot. Projektu SPIN w Małopolsce organizowane we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Celem spotkania jest: umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami, zapoznanie uczestników z aktualną ofertą Centrów Transferu Wiedzy w ramach projekt SPIN 2.0, zaprezentowanie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych, przedstawienie korzyści płynących ze współpracy B+R (dobre praktyki na postawie przedsiębiorców korzystających z usług CTW).

Spotkanie klubowiczów przebiegało w miłej spółdzielczej atmosferze, znalazło się na mim miejsce na dyskusję przy wspólnym stole oraz życzenia ŚWIĄTECZNE i NOWOROCZNE.