Informacja o przebiegu Zjazdu Regionalnego w Krakowie

Notatka z przebiegu Zjazdu Regionalnego w Krakowie.                                                                               

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zrzeszonych spółdzielni pracy z województwa małopolskiego i ślaskiego. Zjazd został  zorganizowany przez Delegaturę Regionalną w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w Krakowie na ul. Malborskiej 65.

Zajazd  otworzyła Anna Bulka i  poinformowała o  jego celu i zadaniach, które zostały spisane w piśmie przekazanym delegatom.  W  materiałach znalazły się też  informacje o aktualnej strukturze organizacyjnej ZLSP, prowadzonych działaniach, ofercie przygotowanej dla zrzesonych spóldzielni oraz propozycje zmian do Statutu ZLSP.

Przewodniczącym  Zjazdu została Anna Bulka, zastepcą  Henryk Tomaszowski, a sekretarzem Teresa NęckRyszard Woś.  W obradach uczestniczył również Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy  Janusz Paszkowski.

Zjazd przebiegał zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad. Zjazd powołał: Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Maria Maślak, Wiesław Zacny oraz  Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Stanisław Jarzyna i Janusz Sajta.

W dyskusji zastanawiano się co należy ująć  w programie na XIV Zjazd Delegatów ZLSP, o czym porozmawiać, jakie problemy poruszyć, jak Związek może pomóc spółdzielniom. Prezes Janusz Szajta stwierdził, że organizowane przez delegaturę Kluby Prezesa i Głównego Księgowego są potzrebne spółdzielniom. Dzięki takim spotkaniom i zaproszonym gościom udało się jego spółdzielni skorzystać z  wielu porad i ofert. Prezes Wanda Matyja, Dorota Jabłońska i Edward Gryc  opowiedzieli jak wykorzystali pożyczki udzielone przez TISE dzięki pomocy ZLSP. Oprócz remontów np. kotłowni czy ocieplenia budynku mogli tą pożyczkę przeznaczyć na zakup sprzętu, który pozwolił na polepszenie jakości wykonywanych badań czy zwiększenie ofert oferowanych badań. Podkreślono pomoc jaką udzielają pracownicy ZLSP przy kompletowaniu dokumentów na pożyczkę. Działalność w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na bardzo korzystnych warunkach jest bardzo wysoko oceniana przez Spółdzielnie. W toku dyskusji zaproponowano, aby można było zmniejszyć liczbę członków spółdzielni z 10 do 5-ciu. Prezes Janusz Paszkowski poinformował zebranych, że ZLSP w tej sprawie już kilkakrotnie złożył wniosek, aby ująć tą propozycję w zmianach przepisów dla spółdzielni. Prezes Janusz Paszkowski zaapelował o większe korzystanie przez przedstawicieli spółdzielni ze szkoleń organizowanych przez ZLSP. Na zakończenie dyskusji Prezes Janusz Bętkowski opowiedział krótką historię swojej Spółdzielni, omówił plany na przyszłość oraz podał argumenty, które przekonały członków jego Spóldzielni, by przystąpić  do ZLSP.  

Podczas Zjazdu  wyłoniono 15 delegatów na XIV Zjazd Delegatów ZLSP  i podjeto uchwałę o przyjeciu propozycji zmian do Statutu ZLSP.