Przygotowanie Sprawozdania Finansowego za 2018 r.

Zaproszenie na szkolenie: „PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R. – E-SPRAWOZDANIA".                                                             
 
Szanowni Państwo,
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie
zaprasza na szkolenie:
 
„PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R. – E-SPRAWOZDANIA"
 
Termin:
25 luty 2019 roku (poniedziałek), w godzinach 9:00 – 14:00
 
Miejsce zajęć:
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków
 
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i pracowników działów księgowości w spółdzielniach pracy oraz osób zainteresowanych tą tematyką.
 
Celem szkolenia jest przedstawienie  niezbędnej wiedzy, ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2018 w spółdzielniach pracy. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów, sporządzania CIT i przygotowania e-sprawozdania.  
Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia wynikające z obowiązujących zmian w przepisach, które mogą budzić wątpliwości co do ich zastosowania w praktyce. Sprawozdania finansowe z datą sporządzenia od 1 października 2018 r. muszą mieć wyłącznie formę elektroniczną. Sprawozdanie musi mieć określoną strukturę logiczną oraz format, który został opracowany przez Ministerstwo Finansów. Dane zawarte w poszczególnych strukturach logicznych są zgodne z odpowiednimi załącznikami do ustawy o rachunkowości, zawierającymi wzory sprawozdań finansowych.  Sporządzone po 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Podpisy pod sprawozdaniem muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu oraz osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe.
 
Zarys programu:
 
1. Rachunkowość a na podstawie załącznika nr 1, 4 i 5 ustawy o rachunkowości;
2. Sprawozdanie finansowe za 2018r. 
3. E-sprawozdania – zasady sporządzania i wysyłki;
4. Sporządzanie CIT za 2018 r.
Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.
Wykładowca:
 
Justyna Bartosiewicz – Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Aktualnie realizuje studia podyplomowe „Profesjonalna akademia coachingu”.
Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w1 obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.
Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.
Trener, wykładowca i doradca. 
Jest prezesem dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
Cena: 
230,00 zł +VAT  - dla spółdzielni zrzeszonych opłacających składki
270,00 zł +VAT – dla pozostałych
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.
 
Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.
Dane do przelewu:
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego 2019 roku!!!
 
Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Kostrzewa
Delegatura Regionalna w Krakowie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Tel. 12/ 655-09-91