Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2014/09/01 - Pełnienie funkcji specjalisty ds. szkoleń doradczych

Dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie umowy z dn. 11-03-2010 nr UDA-POKL.01.02.00-00-005/09-00 o dofinansowanie projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym Partnerem jest Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. 
 
Przedmiot zamówienia (zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień): Pełnienie funkcji specjalisty ds. szkoleń doradczych (0,635 etatu) w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” w okresie 03.10.2014 roku do 31.12.2014 roku (kod CPV: 80500000 – 9 Usługi szkoleniowe; 79420000 – 4 Usługi związane z zarządzaniem; 79500000 – 9 Dodatkowe usługi biurowe).