Zmiany w prawie pracy 2018/19

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Delegatura Regionalna w Krakowie                                    
zaprasza na szkolenie:
„ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/19 - DLA PRAKTYKÓW”
 
Termin:
13 czerwca 2018 (Środa) w godzinach 9:00 – 14:00.
 
Miejsce zajęć:
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65.
 
Szkolenie skierowane jest do członków rad nadzorczych spółdzielni oraz do osób, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy, a także pozyskują i przetwarzają dane osobowe kandydatów do pracy, jak również dla pracowników, w szczególności: pracowników działów kadr, księgowości, HR, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych.
 
Celem szkolenia jest: 
• zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie pracy które nastąpiły, bądź w najbliższym czasie wejdą w życie
• wskazanie praktycznego znaczenia zmian dla realizacji codziennych obowiązków w HR
• zapoznanie ze zmianami w związku z wejściem w życie RODO w maju 2018 r.
• omówienie wpływu zmian na podmioty, które przetwarzają dane osobowe w zatrudnieniu
• zaprezentowanie specyfiki zasad przetwarzania danych osobowych w prawie pracy
• przedstawienie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych związanych z rekrutacją oraz zatrudnieniem
• zapoznanie uczestników z interpretacjami przepisów dokonanymi przez urzędy oraz najnowszym orzecznictwem sądowym,
• przekazanie wiedzy uczestnikom w zakresie zasad prowadzenia monitoringu w miejscu pracy
• przedstawienie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej wytworzonej przed 01.01.2019 r. oraz po wejściu w życie zmian
Zarys programu:
I. Zmiany w przetwarzaniu danych osobowych w zatrudnieniu.
• Omówienie obowiązujących aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, w tym RODO.
• Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych oraz zabezpieczenia danych osobowych.
• Zmiany w przepisach krajowych związane z uprawnieniem pracodawcy żądania danych osobowych.
• Zakres danych, które pracodawca może przetwarzać na podstawie zgody pracownika.
• Dane o karalności.
• Okres przechowywania dokumentów związanych z rekrutacją.
• Wpływ postanowień RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników.
• Obowiązki informacyjne pracodawcy.
• Prawo pracownika do wglądu do swoich danych.
• Stosowne upoważnienia do przetwarzania danych oraz ich zakres.
• Obowiązek prowadzenia rejestru upoważnień.
• Zabezpieczenie przetwarzanych danych osób zatrudnionych z uwzględnieniem zmian w przepisach od 01.01.2019 r.
• Powierzanie zadań z zakresu HR oraz księgowości podmiotowi zewnętrznemu a ochrona danych osobowych – wymogi. 
• Prawo pracownika do ochrony wizerunku a jego przetwarzanie przez pracodawcę.
• Okres zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – zasada ograniczenia czasowego.
• Zasady postępowania z dokumentacją związaną z odpowiedzialnością porządkową.
• Udostępnianie danych osobowych pracowników.
 
II. Monitoring w miejscu pracy.
• Cele, których realizacja uzasadnia legalne monitorowanie miejsca pracy.
• Miejsca, które nie mogą być objęte monitoringiem wizyjnym.
• Zasady obligatoryjnego uregulowania monitoringu w aktach wewnątrzzakładowych.
• Okres przechowywania nagrania obrazu w zakładzie pacy.
• Granica pomiędzy bezpieczeństwem pracowników i ochroną mienia a kontrolą pracowników w kontekście dopuszczalności monitoringu.
• Obowiązki pracodawcy, który wprowadził monitoring przed wejściem w życie nowych przepisów.
• Obowiązek przekazania dodatkowej informacji w zakresie monitorowania miejsca pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
• Oznaczenie pomieszczeń i terenu monitorowanego w zakładzie pracy.
• Monitoring poczty elektronicznej a kontrola pracowników.
• Zasady wprowadzenia aplikacji monitorujących działania pracowników na służbowych komputerach.
 
III. Zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. 
• Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy po zmianach.
• Nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu ponad 10 lat.
• Warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać przez okres 10 lat dokumentację pracowniczą wytworzoną przed wejściem w życie zmian.
• Obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Warunki prawidłowej zmiany formy przechowywania dokumentacji pracowniczej  - z papierowej na elektroniczną.
• Sytuacje, w których pracodawca może, a w których ma obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej.
• Zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej.
• Katalog osób uprawnionych do odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika.
• Błędy popełniane przy prowadzeniu akt osobowych, które mogą naruszać dobra osobiste pracownika.
• Nowe wykroczenia w Kodeksie pracy związane z dokumentacją pracowniczą.
 
IV. Pozostałe planowane zmiany w prawie pracy.
• Modyfikacja zasad uprawnień pracownika w razie wydania wadliwego świadectwa pracy.
• Najczęściej stwierdzane uchybienia w trakcie kontroli zagadnienia minimalnej stawki godzinowej.
• Zmiana w uprawnieniach z tytułu rodzicielstwa.
 
Korzyści:
• nabycie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego wprowadzenia monitoringu w miejscu pracy
• poznanie zmian, jakie nastąpią w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
• nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie przetwarzania danych osobowych
• poznanie zmian, jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie RODO
• możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych
• poznanie uchybień stwierdzanych w trakcie kontroli w zakresie omawianej tematyki
• możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów
 
Wykładowca:
Zbigniew Zych –  Doświadczony trener, wieloletni praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, autor publikacji                        i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.
 
Cena: 
200 zł  netto +23 % VAT dla spółdzielni zrzeszonych/płacących składki/,
230 zł netto+23% VAT dla pozostałych organizacji.
 
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych                     w trakcie szkolenia.
 
Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.
Dane do przelewu:
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 8 czerwca 2018 roku!!!
 
Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Kostrzewa
Delegatura Regionalna w Krakowie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Tel. 12/ 655-09-91