Wdrożenie RODO

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie
zaprasza na szkolenie
„Wdrożenie RODO – jak przygotować się na zmiany
w ochronie danych”
Termin:
15 maj 2018 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 14:00.
 
Miejsce zajęć:
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, Kraków, ul. Malborska 65.
 
Szkolenie skierowane jest do Zarządu, kadry menadżerskiej i pracowników spółdzielni oraz przedstawicieli Rad Nadzorczych.
 
Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym omówienie zmian wynikających  z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
 
 Zarys programu:
9.00 – 10.50  Moduł I:  
 
1. Wstęp 
· Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO. 
2. Zasady przetwarzania danych osobowych:  
· podstawy uprawniające do przetwarzania danych osobowych, 
· przetwarzanie danych szczególnych kategorii,  
· warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
· obowiązek informacyjny. 
 
10.50 – 11.00 Przerwa 
 
11.00 – 12.50 Moduł II 
 
3. Obowiązki administratora danych:  
· mówienie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych/proceduralnych, 
· procesowanie i analiza ryzyka, 
· prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych,  
· zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych, 
· mechanizm oceny skutków dla ochrony danych. 
4. Prawa osób, których dane dotyczą:  
· prawa osób, których dane dotyczą (prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania itd.), 
· omówienie pojęcia profilowania,  
· kwestie wdrożenia zasady przejrzystości w relacjach z osobą, której dane dotyczą. 
 
12.50 – 13.00 Przerwa 
 
13.00 – 14.00 Moduł III 
 
5. Status inspektora ochrony danych oraz procesora:  
· omówienie sytuacji, w których wyznaczenie inspektora będzie obowiązkowe,  
· zadania i status inspektora ochrony danych, 
· nowe wymagania stawiane przed podmiotem przetwarzającym (procesorem). 
6. Administracyjne kary pieniężne:  
· omówienie warunków nakładania administracyjnych kar pieniężnych.  
7. Krok po kroku – jak przygotować się na zmiany – podsumowanie. 
 
Wykładowca: 
Iwona Litak - Prawnik i Audytor z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w sektorze publicznym - instytucjach finansowych i samorządowych Resortu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2013 rok Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Przedsiębiorca, właściciel firmy I&I Accounting Biuro Prawno - Rachunkowe w Krakowie, która zajmuje się min. wdrażaniem RODO w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego.  
 
Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.
Cena: 
150.- netto +23 /dla spółdzielni zrzeszonych/,
160.-netto+23% VAT /dla pozostałych spółdzielni/.
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.
 
Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem.
UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Dane do przelewu:
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2018 roku ( czwartek) !!!
 
Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Kostrzewa
Delegatura Regionalna w Krakowie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Tel. 12/655 09 91 -mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl