Szkolenie dla członków zarządu, pracowników spółdzielni i przedstawicieli rad nadzorczych

 
Miejsce zajęć:
HOTEL Polonia 
Ul. wyzwolenia 34A
43-460 Wisła
 
Celem szkolenia jest zapoznanie się z przepisami aktualnie obowiązującymi przedsiębiorstwa spółdzielcze szczególnie w zakresie bhp, Prawa pracy. Dodatkowo uczestnicy spotkania pozyskają wiedzę na temat bezpieczeństwa p/pożarowego w zakładach pracy wraz z zasadami ewakuacyjnymi. Część szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmują próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Uczestnicy szkolenia usłyszą m.in. odpowiedzi na pytania:
1. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku.
2. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
3. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
4. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
5. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny  pracodawcy.
6. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
7. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, w związku z przepisami RODO.
8. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i rozszerzenie zakazu dyskryminacji.
9. Rozróżnienie kodeksowe dyskryminacji i nierównego traktowania.
10. Projektowane zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu.
11. Projektowane zmiany w zakresie wystawiania świadectw pracy.
12. Wysokość odpisu podstawowego na zfśs.
13. Zwolnienie od podatku świadczeń z funduszu.
14. Zwolnienie od podatku kwoty zapomóg losowych z funduszu.
15. Zwolnienie od podatku kwoty zapomóg losowych ze środków obrotowych.
16. Czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
17. Naruszenie prawa do odpoczynku i naruszenie przepisów bhp, jako podstawa do dochodzenia przez pracownika świadczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
18. Opieka nad dzieckiem udzielana godzinowo przy zmianie wymiaru czasu pracy.
19. Nowe zasady ochrony przedemerytalnej obowiązujące od 1 października 2017 roku, w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
20. Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
21. Nowa stawka godzinowa przy umowach zlecenia.
22. Dopuszczalność opisowego ustalania wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę.
23. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
 
Zarys programu:
 
1. Ruch Spółdzielczy w kraju i na świecie - aktualności /wykładowca - Janusz Paszkowski /.
2. Prawo Pracy i BHP w praktyce /wykładowca - Jan Brychcy/.
3. Spółdzielczość w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej /wykładowca - Anna Bulka /.
4. Sprawy ogólne bezpieczeństwa p/pożarowego w zakładach pracy wraz z zasadami ewakuacyjnymi /wykładowca- Komendant Straży Pożarnej/.
 
 
Wykładowcy:
 
Janusz Paszkowski - Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, lustrator. Członek wielu spółdzielczych gremiów europejskich i światowych w tym członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Wieloletni prezes spółdzielni i członek rad nadzorczych organizacji spółdzielczych. Posiada duże doświadczenie w realizacji doradztwa z zakresu kompetencji organów samorządowych spółdzielni. Doświadczony szkoleniowiec i działacz spółdzielczy. 
Anna Bulka - Dyrektor Delegatury ZLSP w Krakowie, lustrator, Członek Rady Nadzorczej ZLSP, Członek Zgromadzenia Ogólnego KRS, ekspert w zakresie m.in.: spółdzielczości pracy, socjalnej i uczniowskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz doradztwa. 
Jan Brychcy - Gł. Specjalista ds. BHP, wykładowca przedmiotów zawodowych i prawa pracy wraz z pracownikami organów nadzoru nad warunkami pracy, ZUS. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz doradztwa. 
Grzegorz Fischir - Komendant Państwowej Straży Pożarnej. Specjalista w zakresie ochrony p/poż.
 
Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia p/poż.
 
Cena: 
370,00 zł netto + 23% VAT dla spółdzielni zrzeszonych w ZLSP (płacących składki członkowskie)
420,00 zł netto + 23% VAT dla pozostałych spółdzielni.
 
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych, nocleg oraz wyżywienie /obiad, kolacja, śniadanie, przerwa kawowa/. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14-tej.
Cena nie obejmuje kosztów dojazdu na szkolenie.
 
W celu lepszego wykorzystania czasu i usprawnienia organizacji szkolenia prosimy o przesłanie e-mailem dodatkowych pytań z zakresu poruszanych tematów. 
 
Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.
Dane do przelewu:
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 kwietnia 2018 roku!!!
 
Szczegółowych informacji udziela:
Anita Strzebońska
Delegatura Regionalna ZLSP w Krakowie
Tel. 12/ 655-09-91