Praktyczne przygotowanie sprawozdania finansowego za 2017r.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie

zaprasza na szkolenie

„PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017r.
 W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ"

 

Termin:

5 marca 2018 (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 14:00.

 

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, Kraków, ul. Malborska 65.

 

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości podmiotów ekonomii społecznej (PES), za które uznaje się również fundacje, stowarzyszenia, LGD, spółdzielnie socjalne oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia.

 

W ramach szkolenia przedstawiona zostanie niezbędna wiedza, ułatwiająca przygotowanie nowego sprawozdania finansowego w 2017 w podmiotach ekonomii społecznej, z uwzględnieniem modyfikacji planu kont. 

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych LGD oraz spółdzielni socjalnej, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów. Szkolenie będzie wprowadzało uczestników w temat źródeł finansowania i ich ujęcia w nowym sprawozdaniu finansowym. 

 

 Zarys programu:

Rachunkowość organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnej.

Rachunkowe wyodrębnienie działalności gospodarczej i statutowej.

Różnice pomiędzy działalnością gospodarczą, nieodpłatną i odpłatną.

Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia nowego sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe za 2017r. 

Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 1, 4 (dla spółdzielni socjalnych) oraz 6 (dla organizacji pozarządowych) do ustawy o rachunkowości.

Modyfikacja treści rachunku zysków i strat na podstawie załącznika nr 1, uwzględniającego przychody, koszty i wynik finansowy na działalności statutowej i gospodarczej. 

Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.

Sprawozdanie finansowe a rozliczenie CIT.

 

Wykładowca: 

Justyna Bartosiewicz- Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena: 

280.- netto +23 % VAT 

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

 

Warunki uczestnictwa:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.

Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem.

UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Dane do przelewu:

Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2018 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:

Bartosz Dobosz

Delegatura Regionalna w Krakowie

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Tel. 12/655 09 91 -mail:  sekretariat@spoldzielnie.org.pl