Integracja spółdzielców z uczelniami i biznesem

W dniu 10 maja 2017 r. w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego zorganizowane przez Delegaturę Regionalną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50-ciu przedstawicieli różnych branż spółdzielczych oraz świata nauki i biznesu.

Na wstępie spotkania Janusz Paszkowski, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, przedstawił informacje na temat ostatnich ważnych spotkań i wydarzeń mających wpływ na rozwój i działanie ruchu spółdzielczego w Polsce i na świecie. W swoim wystąpieniu omówił także działania realizowane przez Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i zaprosił członków ZLSP do aktywnego włączenia się do przygotowań XIV Zjazdu ZLSP.

W kolejnym punkcie programu Jadwiga Widziszewska z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Koordynator projektu Enterprise Europe Network, omówiła temat „Enterprise Europe Network - wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw". Realizatorzy programu pomagają ambitnym MŚP wprowadzać innowacje i rozwijać się na rynkach międzynarodowych. Oferta projektu obejmuje m.in. dostęp do największej europejskiej bazy ofert biznesowych. Na zakończenie Jadwiga Widziszewska przedstawiła możliwości uzyskania dofinansowania dla MŚP poprzez uczestnictwo w programach regionalnych – MAŁOPOLSKA, krajowych i europejskich.

Pozostając w temacie oferty dla małych i średnich przedsiębiorców w Małopolsce Małgorzata Mojkowska-Gawełczyk, kierownik projektu z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, zaprezentowała Projekt SPIN - transfer wiedzy. Realizowany projekt ma na celu podniesienie poziomu przedsiębiorczości i innowacyjności całego regionu, co ma sprzyjać budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Konkretnym efektem może być wspólne aplikowanie o granty poprzez uczelnie i przedsiebiorców.

Duże zainteresowanie uczestników spotkania wywołała prezentacja Bogusławy Mazurek, przedstawiciela firmy CRido z Warszawy, na temat „Wsparcie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw oraz możliwości uzyskania dotacji i ulg w zakresie B+R”, w ramach której podsumowano dotychczasowe konkursy (B+R, wdrożenia, Centra B+R), omówiono konkursy zaplanowane na 2017 rok. Zagadnieniem, które wzbudziło najwięcej emocji było stosowanie ulgi B+R, w ramach której można dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych przez okres 6 lat.

Następnie Agnieszka Czaplicka oraz dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH przedstawiły projekt IATI będący ofertą nauki dla biznesu. IATI jest największym wirtualnym instytutem w Polsce grupującym interdyscyplinarny zespół badaczy, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i firm doradczych oferującym warunki do rozwoju innowacji na rynku krajowym i międzynarodowym. Głównym jego celem jest inicjowanie, przygotowywanie oraz stwarzanie wszystkim Partnerom warunków do aplikowania i realizacji konkretnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych przy aktywnym udziale podmiotów gospodarczych zainteresowanych ogólnie innowacjami, a w szczególności wytwarzaniem innowacji i ich późniejszym gospodarczym wykorzystywaniem.

Na zakończenie tematów dotyczących współpracy świata nauki i biznesu Agnieszka Zarzyńska z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej omówiła założenia projektu "Rynek pracy: instrukcja obsługi", którego celem jest przekazanie studentom i studentkom wiedzy i umiejętności, dzięki którym nauczą się współpracy w praktyce oraz poznają prospołeczną perspektywę działania przedsiębiorstw (w tym ekonomię społeczną, w szczególności spółdzielczość). Zaprosiła zgromadzonych spółdzielców do współpracy i zaprezentowania się przed słuchaczami uczelni wyższych.

W punkcie sprawy wniesione i dyskusja Anita Strzebońska – Animator współpracy z przedsiębiorcami w ramach realizowanych projektów MOWES przez ZLSP przedstawiła możliwości korzystania z bezpłatynych szkoleń finansowanych przez ZUS m.in. z zakresu ergonomii pracy, radzenia sobie ze stresem, bhp. W swoim wystąpieniu zachęciła także zebranych do podjęcia dyskusji po zakończeniu spotkania i nawiązywania współpracy pomiędzy spółdzielniami, firmami społecznymi a przedstawicielami biznesu.

Po zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy Klubu mieli czas na indywidualne spotkania i wymianę doświadczeń.

tagi: