Zapytanie ofertowe nr FIO/2015/10/01

 Zapytanie ofertowe nr FIO/2015/10/01 dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenia pogłębionych badań na temat roli spółdzielczości uczniowskiej w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży oraz kondycji spółdzielni uczniowskich na podstawie umowy nr 618_III/2014 o dofinansowanie projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 1. Data ogłoszenia: 02.10.2015
 2. Zamawiający:Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracydziałający poprzezAgencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości30-646 Kraków, ul. Malborska 65 
 3. Przedmiot zamówienia:Przeprowadzenie pogłębionych badań na temat roli spółdzielczości uczniowskiej w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży oraz kondycji spółdzielni uczniowskich (kod CPV 73300000-5: Usługi badawcze i rozwojowe). Szczegóły zamówienia: Planuje się przeprowadzenie badań, które mają odpowiedzieć na pytanie jaka jest kondycja spółdzielni uczniowskich działających w Polsce oraz jaką rolę odgrywają te podmioty w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży. Badania mają być przeprowadzone przy użyciu metod ilościowych oraz jakościowych

W zakres zadania wchodzi:- zaproponowanie szczegółowych pytań badawczych – do akceptacji przez Zamawiającego.- opracowanie procedury badawczej wraz z harmonogramem realizacji – do akceptacji przez Zamawiającego.- opracowanie narzędzi badawczych.- przeprowadzenie badań zgodnie z harmonogramem.- sporządzenie raportu – do akceptacji przez Zamawiającego.- bieżąca komunikacja z Zamawiającym dotycząca przebiegu badania.Całość zlecenia, łącznie z akceptacją raportu końcowego przez Zamawiającego ma się zakończyć w terminie do 18 grudnia 2015 r.  

 1. Oczekiwania wobec Wykonawcy:

- sprawna i terminowa realizacja badania oraz współpraca z Zamawiającym.- informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych.   

 1. Wsparcie ze strony Zamawiającego:

-  udostępnienie danych umożliwiających kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację prac prowadzonych w ramach badania – wsparcie w doborze próby do badań ilościowych i jakościowych,- dotarcie z narzędziami badawczymi do uczestników badania – metody ilościowe.- przekazanie namiarów na podmioty wybrane do metod jakościowych.- wsparcie w bieżącym kontakcie z uczestnikami badania. 

 1. Termin wykonania usługi:16.10.2015 – 18.12.2015 – termin ten obejmuje całość zlecenia, łącznie z akceptacją raportu końcowego.   
 2. Zawartość oferty, przedstawionej przez Wykonawcę:Wykonawca badania powinien przedstawić w ofercie:
 3. ogólną koncepcję badania, wraz z propozycją szczegółowych pytań badawczych.
 4. ogólny opis metod i narzędzi badawczych, jakimi zamierza posłużyć się w odniesieniu do badania poszczególnych obszarów.
 5. opis zawartości raportu końcowego,
 6. cenę – budżet zadania (Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozbicia  transz wynagrodzenia  zgodnie z harmonogramem projektu).

W trakcie realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym.Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. W przypadku składania ofert w konsorcjum – umowę podpisują wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. Jednocześnie Zamawiający wymaga dołączenia umowy konsorcjum zawartej przez oferentów. Warunek konieczny:- wykazanie się co najmniej 5 – letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań jakościowych i ilościowych w obszarze ekonomii społecznej, polityki społecznej, reintegracji społecznej i zawodowej lub dziedzinach pokrewnych (referencje od klientów, raporty z badań, etc.). Kryteria oceny:8.1. 60% - cena;                             najniższa cena ofertowa brutto C min             Co =  ------------------------------------------------------ x 60 punktów                                    cena badanej oferty brutto8.2. 20% - doświadczenie osób/zespołu w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych w obszarze spółdzielczości uczniowskiej.  8.3. 20 % - koncepcja przeprowadzenia badań.  

 1. Wymagana dokumentacja:

- Załącznik 1 – Formularz ofertowy (w przypadku składania oferty w konsorcjum w formularzu należy wymienić lidera oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład konsorcjum);- Załącznik_2 – CV ekspertów.- W przypadku składania oferty w konsorcjum: umowa konsorcjum zawarta przez oferentów ze wskazaniem osoby uprawnionej do złożenia Oferty (lidera);- W przypadku firm: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 6 miesięcy) (w przypadku składania oferty w konsorcjum dokument składa każdy podmiot wchodzący w jego skład);- Referencje, zaświadczenia o zatrudnieniu, należytym wykonaniu zlecenia/usługi, etc;- Zaświadczenia o ukończeniu studiów, kursów, szkoleń, potwierdzenie uprawnień zawodowych etc. 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

14.10.2015 roku, do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią (jeśli dotyczy) na adres: joanna@spoldzielnie.org.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr FIO/2015/10/01. 

 1. Warunki składania ofert:12.1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.Oferta musi zawierać:1) Nazwę wykonawcy lub imię i nazwisko Oferenta,2) Adres lub siedzibę, numer telefonu,3) Cenę oferty przedstawionej jako cena netto i brutto,4) Krótki opis (na załączonym formularzu) wiedzy i doświadczenia osoby/osób bezpośrednio realizującej/cych zamówienie w zakresie objętych zapytaniem ofertowym,5) Koncepcję przeprowadzenia badań. 12.2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów przedstawionych w punkcie 8. 12.3. W przypadku, gdy Oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych. 12.4. Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert; o wyniku wyboru oferty informujemy elektronicznie wszystkich, którzy złożyli oferty.12.5. Informacji odnośnie zapytania ofertowego udziela: Danuta Węgrzyn, danuta@spoldzielnie.org.pl, tel. (12) 655-10-17.Załączniki do zapytania:Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego;